брой: 11 2002
Взривът на мегабитовата бомба

Огромен е списъкът от идеи изказани от писателя-фантаст, и мислител от планетарен мащаб Станислав Лем, които по-късно за са станали неопровержим научен факт. Пословичен е случаят с “фантоматика – виртуална реалност” за който писа “Тера Фантастика”. Световната общност на учените-космогоници нямат колебание в определянето на приоритета на Лем за концепцията му от “Светът като катастрофа”. Но сега ще ви разкажем за най-новия случай. В предговора на последната си книга “Мегабитовата бомба” ("Stanislaw Lem. Bomba Megabitowa" - Krakow: WL, 1999), той отбелязва:

“По нещастно и странно желание на съдбата стана така, че повечето неща изфантазирани от мен стават реалност. В разказа “Професор А.Донда. Из спомените на Йон Тихи” който се намира в тома “Маска”(изд. "Wydawnictwo literackie" в 1975 г.) аз си позволих да напиша, че “струпването на безкрайно много информация може да действува непосредствено, без помощта на някакви устройства. Това е на 70-та страница. На следващата пиша: “Когато информацията изчезва, тя се заменя с материя”. Като резултат на седемдесет и втора страница се появява твърдението: "Bing Bang theory? Как е възникнала Вселената? В резултат на взрив! А какво е избухнало? Какво се е материализирало мигновено?... Информацията се е материализирала посредством взрив – съгласно закона за равновесието. Така Словото е станало Тяло, пламнало в във формата на мъглявините и звездите. От информацията възникна Космос!”

Сам не вярвах в това, но го написах, тъй като беше представимо. В моя разказ от информацията възниква Микрокосмосче, което според положенията на нашата физика (това пък на стр.77-ма) представлява особена форма на небитие, а именно битие “всеобщодупчесто” “непромокаемо”. Това, както го нарича героят на разказа “космосукалче” представлява Вселена напълно аналогична на нашата, тоест, има всичките галактики, звездни купове, а може би и планети където се заражда живот! Накрая професорът казва: “Ще напиша сбъдващият се от гледна точка на философската теория последен раздел, а именно Теория на Битието” Там става дума направо за космопроизодство. И ето днес броят на списанието "New Scientist" от 30 януари 1999 г. Започва със статията на физика Пол Дейвис (Paul Davies), който макар и с въпросителен знак твърди, че Вселената се явява резултат от натрупаната първоначална информация, и при това материята е нещо като мираж. Този учен напълно сериозно завършва с думите (несериозно изречени от мен преди 20 години): “Ако информацията наистина трябва да замени материята като най-значима субстанция в Космоса, то нас може би ни чака много по-голяма награда – Един от най-старите проблеми на битието представлява неговата двойнственост възникваща между душата и материята. От съвременна гледна точка мозъкът (материята) поражда мислите (менталната информация). Никой не знае как, но ако материята се явява форма на организирана информация, то тогава и съзнанието вече не е така тайнствено, както ни изглежда.”.

"Не вярвам плодовете на моето фантазьорство ще съответствуват на окончателния резултат от познанието на битието... Но във всеки случай в продължаващото развитие на нашите хипотези поразително се вижда неуморното, осъзнато желание за изтръгване отвъд границите, в това число и мислените..." (Краков, 9 февруари 1999 г.)

П. П. По долу ви запознавам със съдържанието на сборника от неиздадени творби на Станислав Лем на руски език, който ще отпечатам в един екземпляр за публиката на Булгакон. На всички желаещи ще мога да предложа единствено дискети с пълин копия на сборника във готов форматиран и илюстриран вид – всеки би могъл сам да го разпечата.

В този брой на Фентернет, може да прочетете фрагмент от фейлетона “Силвически размишления XLIII”

А.П.С

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИИ НА НАПИСАНОТО

Эротика и секс в фантастике и футурологии.....1

РЕЦЕНЗИИ НА НЕНАПИСАНОТО

(из книгите “Асолютен вакуум” и “Мнимото величие”) "Идиот".....16

История бит-литературы в пяти томах.....19
Экстелопедия Вестранда в 44-х Магнитомах.....28
"Гигамеш".....34
Цезарий Стшибиш "Некробии".....38
"Ничто, или последовательность".....41
Провокация….....44
Сексотрясение.....159
Корпорация “Бытие”.....161
Библиотека XXI века: Мир как уничтожение..... 59
Одна минута.....72
Системы оружия двадцать первого века или эволюция вверх ногами .....80

ЕСЕТА

(из “Мегабитовата бомба и “Мигновение”)
Фантоматика (виртуальная реальность) Станислава Лема....93
"Закон Доньды" Станислава Лема.....97
“Мгновение” Станислава Лема.....102
Ономастическая киберомахия.....103
Проблемы с фантоматикой.....108
Естественный интеллект.....111
Digitalitis.....114
Душа в машине......116
Душа из машины.....118
Борьба в сети.....120
Emotional Quotient.....122
Игры в Интернете.....125
> Информационное перепутье.....128
Инфотерроризм.....131
Информационные встряски.....133
Интернет и медицина.....134
На пороге квантехнологии.....136
Книги, которые не напишу.....139
Питавал 2044 г......140
Что мне удалось предсказать.....141
Прогрессия зла.....144
Риск Интернета.....146
Роботы….....149
Роботехника….....151
Размышления над сетью.....153
Об экранизации романа "Солярис".....156
Перехват власти.....157
 
Книгосъбития
   Пладне. ХХІ век
Прочетохме вместо вас
   Мегабитовата бомба