брой: 2 2002
Курс по фантастология
колектив
КУРС ПО ФАНТАСТОЛОГИЯ
Разширени анонси към лекциите


Първа лекция

Връзката фантастика - въображение, функция и видове въображение. Творческото въображение, като основен компонент на фантазното мислене. Възникване на фантазиите образи в първобитното мислене. Разпадане на първобитното световъзприятие и естетизиране на митовете. Диференциация в приказния фолклор. Зараждане и развитие на религиозната фантастика Системи от фантастични образи - митологични, религиозни, научни, смяна и въздействие. Фантастиката като социокултурен феномен, еднакво възможен във всички области на изкуството. Размитост на границата фантастика - реализъм. Дефиниции на фантастика и н.фантастика от различни автори и изследователи. Връзките и взаимоотношенията на фантастика с науката и философията.

Втора лекция

Космогонични елементи в митовете. Космическа, географска и изобретателска фантастика в древногръцката и римска литература. Зараждане и роля на утопията - Ямбул, Платон . Фантастика през средновековието - рицарски роман, религиозна фантастика, народни утопии, фантастика През възраждането - Ф. Рабле, Ф. Годуин, С. де Бержерак. Класически утописти - Т.Мор, Т.Кампанела, Ф. Бейкън, Д.Верас. Фантастика през 18 век - Д.Суифт, Волтер, Л.Мерсье и други. Руска фантастика през 19 век. Романтизъм - социално-идеологични предпоставки за възникване, развитие, и направления. Немски романтизъм - Е.Хофман и други. Английски романтизъм - М.Шели, Р.Стивенсън и други. Американски романтизъм - Е. По и други. Готически роман.
Хронология на творчеството на Ж.Верн. Причини за интереса към Ж.Верн и в днешно време. Х.Уелс - хронология на творчеството му. Приносът му в теорията иа фантастика Творчеството на Х.Уелс - нов етап в развитието на фантастиката.
Други фантасти от 19 век - А.Лори, А.Робида, В. де Лил Ардан.» Ж. ле Фор и А.Графиньи, К.Ласвиц, С.Бътлер, Е.Белами, У.Хойл, А.Бирс, У.Морис, П.Григ, М.Йокай, П.Инфантьев, М.Осипов. Т.Герка, П.Монтегаца и др.

Трета лекция

Ролята и значението на фантастика за целенасочено формиране посредством художествени образи на широкообхватен синтетичен образ на битието. Специфични особености на фантастичните художествени образи и ситуации. Еволюция на фантастика и въздействие върху общественното съзнание през различните периоди. Бурното развитие на фантастика през последните десетилетия - причини и последствия. Основни функции на фантастиката - формираща, социализираща и евристична. Основни проблеми, разглеждани във фантастика до началото на XX век. Поява на социалистическа фантастика. Основни проблеми в съвременната фантастика Опити за класификация на фантастиката. Методи за създаване на фантастичния допуск - описание и схема.

Четвърта лекция

Науката като форма на обществено съзнание. Използване на научните методи във фантастика Определения
за научна фантастика. Съпоставяне историята на науката и историята на фантастика Теорията за НФ, като отражение на научното предвиждане в художествени образи. Обзор и анализ на главните научни и технически идеи във фантастика - примери. Въздействие на фантастика върху развитието на науката. Популяризаторска и познавателна функция на фантастиката. Евристична функция на фантастика Методи за активизиране на творческото въображение и използване на фантастиката за тази цел.

Пета лекция

Анализ на сегашното и следващо състояние на системите човек, техника, общество, биосфера и
други - важна отличителна черта на фантастика Два вида фантастика според целите на фантастичния допуск - аналитична и прогностична. Отношение на автора към проблемите. Главни идеологични функции на фантастика - създаване на определен идеологичен мироглед, ускоряване или забавяне на процеса на ориентиране на човека в съвременния свят, повишаване или намаляване на социалната активност. Ролята на фантастика за подготвяне на човешкото съзнание за бъдещи промени и космизирането му. Утопия и антиутопия - възникване, еволюция, положението в днешно време. Роман-предупреждеие. Използване на политическата фантастика за манипулационни цели. Демитологизирашо действие на фантастиката.

Шеста лекция

Библиография на фантастиката в България (книги). От 1870 до 1980 год. са издадени над 600 книги, две трети от които за първи път. Основни периоди - 1870-1920 год., 1921-1944 год., 1945-...... Оозор на по-важните събития по подпериоди. Анализ на публикуваната литература по отношение националността на автора. Анализ по отношение тематиката на произведенията. Анализ на издателската политика за периода 1945-1980 год. Переспективи. Биоблиография на българските списания и вестници, публикуващи фантастика. Библиография на фантастика произведения от български автори, публикувани в чужбина.

Седма лекция

Фантастични елементи в българския фолклор. Фантастика от български автори до края на І световна
война. Творчеството на Св. Минков - периоди, сюжети, значение. Г.Илиев - първият български НФ
романист. Отзиви на критиката. Фантастика за децата от Емил Коралов - преглед на главните насоки на творчеството му. Други автори - М.Енев, З.Сребров, Ц.Цветанов, Елин Пелин и други. Анализ на
българската фантастика до 1944 год. и сравняване с тази в другите страни.

Осма лекция

Главни периоди в развитието на българската фантастика след 1944 год. - 1945-1949 г., 1950-1954 г..
1955 - 1959 г.. 1960-1969 г., 1970-1980 година. Анализ на творчеството на Д.Ангелов, Л.Дилов ,П.Бобев, П.Вежинов и Ем.Манов. Други по-значителни произведения от български фантасти. Млади
автори през последните години. Ролята на клубовете по ПФ в НРБ за развитието на фантастиката.
Преценка за сегашното състояние на българската фантастика и перспективи за развитието и.

Девета лекция

ФАНТАСТИКА в САЩ през 19 и началото на 20 век. Е.

Бюроуз. Х.Гернсбег, творчество, ролята му за създаване на списания по фантастика, клубове и фендъма. Американската фантастика през 30-те години. Х.
Лъвкрафт, Дж.Кемпбъл, Е.Смит и други. Златният век на американската фантастика - 50-те и началото на 60-те -години. Обзор на творчеството на Р.Бредбъри, А.Азимов, Кл.Саймък, Р.Хайнлайн, Р.
Шекли, К.Вонегът, М.Лейнстьр, А.Бестър, Дж.Блищ, Т.Старджън, А.Ван,Фогт, Х.Катнър, Ф. Пол и други.
Американската фантастика през втората половина на 60-те и през 70-те години. Нови имена - Дж. Болард, С.Дилейни, Ф. Дик, Р.Силвърберг, Л.Нивен, Ф. Фермър, Ф. Хърбърт, Р.Зелазни, У. ле Гуин и др.
Фантастиката във Великобритания от 14 до началото на 20 век. Обзор на творчеството на А.Кларк, Дж.Уиндъм, Дж.Оруел, О.Хъксли, О.Стейпълдън, Ф. Хойл, Дж.Толкин, Кл.Люис. "Новата вълна " в английската фантастика - Дж.Брънър, Брайьн Олдис, Боб Шоу и други.
Фантастиката в Австралия, ЮАР, Ирландия, Канада, Нова Зеландия, Хонг-Конг.

Десета лекция

Руска фантастика 17-19 век. Фантастиката до ВОСР - В.Брюсов, А.Богданов, К.Циолковски, А.Куприн и др.
Съветската фантастика до 2-та Световна война - А.Толстой, А.Беляев и други. Теорията за "фантастика на близкия прицел" и вредата от нея. Произведенията на Ив.Ефремов - нов етап в развитието на съветската и световната фантастика. Обзор на творчеството на А. и Б.Стругацки, Г.Гор, Г.Гуревич, Х.Алтов, И.Варшавски, А.Днепров, М.Емцев и Е.Парнов, О.Ларионова, С.Гансовски, А. и С.Абрамови, В.Журавльова, В.Савченко, И.Росоховатски, Д.Биленкин и т.н. Съветската фантастика през 70-те години, нови имена, автори от различни националности. Съпоставка между съветската и англоамериканската фантастика, два свята - две насоки на развитие.

Единадесета лекция

Фантастиката в Полша до 1945 година. Й.Жулавски, А.Слонимски и други. ФАНТАСТИКА в ПНР. Ролята и мястото на Ст.Лем в световната фантастика Обзор на творчеството на други известни полски фантасти - К.Борун, К.Фиалковски, Ч.Хрушчевски, Я.Зайдел, С.Вайнфелд и други. Млади автори от Общополския клуб на любителите на Н.Ф.
Фантастика в ГДР - Й.и Г.Браун, Е.Симом, К.Раш, Г.Крупкат и други.
Фантастиката в Чехословакия до 1945 год. К.Чапек. фантастиката в ЧССР - Й.Несвадба, Л.Соучек, Я.Вайс.
Фантастиката в Унгария до 1945 год.- ФАНТАСТИКАКаринти. Развитието на НФ в УНР - периоди и творци - Г.Фекете, Г.Хернади, З.Чернай, м.Чепес и други.
Фантастиката в Румъния до 1945 год. - Х.Стал и Ф. Адерца. Съвременна румънска фантастика - Вл.Колин, Й.Хобана, С.Фаркасан, В.Кернбах, М.Драгомир и други.
Фантастиката в СФРЮ.
Фантастиката в китайската литература. Антисъветски и антикомунистически уклон на съвременната китайска фантастика. Фантастиката в Виетнам.
Фантастиката в Куба.

Дванадесета лекция
Фантастиката във франция през първата половина на 20 век - Д.Рони-старши, Г.Льо-Руж, М.Ренар, Р.Бержевил и други. Съвременната фантастика във Франция - периоди, автори, произведения - Р.Байе, Ф. Карсак, Р.Мерл и други.
Фантастиката в Италия през първата половина на 20 век. Италианската фантастика днес - Ит.Калвино, Л.Алдани, С.Туроне и други.
Фантастиката в Германия до 1945 год. - Х.Доминик, Х.Хессе, Т. фон Харбу и други. Немските фантастолози.
Фантастиката в ГФР. Серията "Пери Родан".
Фантастиката в скандинавските страни - развитие, общи закономерности, творци и произведения.
Фантастиката в Швейцария.
Фантастиката в Белгия и Холандия.
Фантастиката в Испания и Португалия.

Тринадесета лекция

История на японската фантастика. А.Кобо,С.Комацу, С.Хоси и други известни японски фантасти.
Латиноамериканска фантастика - традиция и новаторство. Магическият реализъм. Известни автори.
Фантастиката в арабските страни.
Фантастиката в Индия, Израел и други страни.

Четиринадесета лекция

КИНОФАНТАСТИКА: Феериите на Ж.Мелиес. Кинофантастиката до първата Световна война. Немският експресионизъм - Р.Вине, Ф. Ланг и други. Полагане основите на основните направления на кинофантастиката - социална фантастика, филми на ужасите, филми-приказки, кинокомикси и т.н. Кинофантастиката през 50-те години - атомната война, чудовища, космически изследвания. Разцветът на кинофантастиката през 60-те и 70-те години – основни направления в съвременното фантастично кино.Кинофантастиката в СССР и социалистическите страни. Кинофантастиката в България. Анализ на филмите "Метрополис", "На брега", "450 по фаренхайт", "Соларис", "Механичният портокал".

Петнадесета лекция

Фантастиката в другите изкуства. Изобразително - Е.Бош, С.Дали, У.Блейк, А.Леонов,С.Лефтеров, Д.Янков и други.
Музиката - От Х.Берлиоз, Е.Григ, Р.Вагнер, Й.С.Бах..... до "космически рок" - Ж.М.Жар, К.Шулце, "Пинк фойд", "Тенджерийн дрийм" и др.
Театър - К.Чапек, драматизации на фантастични произведения, драма на абсурда, лондонският"сайънс фикшън тиатър", "космическа рокопера", синтетични спектакли. Цвето музика и аудиовизуален полисетивен синтез.
Фантастични елементи в поезията през вековете - от древен Египет до съвременността.
НФ библиография в България и в чужбина.
Изследователска литература по фантастология. Основни справочни издания.

Шестнадесета лекция

Прогностиката - определение, история, основни задачи, видове. Методи използувани в Прогностиката. Прогностично моделиране във фантастика
Изследователски анализ на футурологичните концепции във фантастиката. Прогностично и футурологично архитектурно проектиране и други нелитературни форми на фантастично моделиране (фантастични игри, географски карти на несъществуващи светове, езици на несъществуващи нации, фантастика и
Филателия).

Седемнадесета лекция

Сравнителни данни за издаването и четенето на НФ в различните страни. Най-важни
серии, списания, фензини. Експорт и импорт на НФ, литература и филми.
История на възникването на фендъма. Клубното движение в капиталистическите страни - САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Белгия, Холандия, Австрия, ГфР, Япония и други.
Клубното движение в социалистическите страни - СССР, Полша, Унгария, Румъния, ГДР, Чехословакия. Основни форми на клубна изява - национални срещи(кон-ове), награди, публикационни форми. По-важни международни конвенти, кинофестивали, издания.
История на движението "Клубове по прогностика и фантастика" в НРБ. Перспективи за развитието му.

Осемнадесета лекция

Отношението на различните типове личности към фантастиката. Ентусиасти и фанатици на фантастика Различието им от диалектичното отношение към фантазното мислене. Психологически и социални мотиви. Отрицателно отношение към фантастика - възрастови, интелектуални и мирогледни причини и мотиви. Изграждане на правомерно отношение
към фантастиката.
Фантастиката като социокултурен феномен неизбежен във всички области на човешката култура. Неделимост на фантастика от всеобщия процес на сапиентизацията. Перспективи и насоки за развитието на фантастиката.
 
Класации и награди
   Курс фантастология
Прочетохме вместо вас
   Мит, фантастика, НФ